Diavola

Tomato sauce, mozzarellla and salame peperoni